Gbaya (langue)

famille de langues

Gbaya
Pays Tchad, Cameroun, République démocratique du Congo, République du Congo, Centrafrique, Nigeria
Nombre de locuteurs 857 500[1]
Classification par famille
Codes de langue
IETF gba
ISO 639-2 gba
ISO 639-3 gba
Étendue macro-langue
Type langue vivante

Le gbaya est une langue ou un groupe de langues oubanguiennes parlée(s) par 857 500 personnes en République centrafricaine et à l'est du Cameroun, les Gbaya.

Classification interneModifier

Classification interne selon Moñino[2] :

Proto-langueModifier

Le proto-gbaya peut être reconstitué. Les tableaux présente son lexique selon Yves Moñino[2]:

AnimauxModifier

num français proto-gbaya
686 abeille *zḭ́-gɔ̀rɔ̀
687 aigle *ndìò
688 âne *tòl̥è-fùù
689 animal (nom général) *sàɗì
690 antilope cheval *kàyà
691 araignée (nom général); Héros des contes *wàn-tò
692 athérure *ngɛ́nzɛ́
693 aulacode *bíá
694 babouin doguéra *bìrì
694 babouin doguéra *gbà-dàwà
695 vipère cornue *ɓàlàbùsù
696 vipère du Gabon *kóró
697 mâle d'ovin ou de caprin *vàlà
698 buffle *nám
698 buffle *yérè
700 caméléon *zòn
702 Causus rhombeatus *ɓàndárà
703 céphalophe bleu *dɛ̀ngbɛ̀
703 céphalophe bleu *tɔ̀ɗɔ̀
704 céphalophe à dos jaune *mbò
705 céphalophe roux *bàn
706 cercopithèque hocheur *tṵ́ṵ̀
708 chauve-souris (en général) *dòngè
708 chauve-souris (en général) *dùngì
709 chauve-souris sp. *bé-sà̰l̥ḭ́
710 chauve-souris sp. *pìpìl̥ìm
711 chenille (nom général) *dɔ̀k
712 cheval *yángá
713 chèvre *dùà
714 chien *tòl̥ó
717 grand-duc *dìrí
718 civette *gbàtìk
718 civette *gbà-tà̰
719 cobe de Buffon *kɔ̀ɗɛ̀
720 cobe onctueux *dóp
722 coléoptère (nom général) *kálé
723 colobe magistrat *kìndí
723 colobe magistrat *kɛ̀ndí
724 mâle de gallinacés *gàtá
725 coucou *tùútùú
726 serpent sp. *yɛ̀l̥ɛ́ ?
727 crabe *kál̥á
728 crapaud sp. *sùé
730 crevette *gàtà
730 crevette *kpàsà
731 crocodile *férè
731 crocodile *ngàndó
732 cynhyène *gbóò
733 écureuil fouisseur *kóé
735 élan de Derby *gbìn-tè
736 éléphant *fɔ̀rɔ̀
737 engoulevent *léfà
738 escargot (nom général) *kùè
739 fourmi (nom général) *mìl̥ì
740 fourmi cadavre *gbà-gṵ̀l̥á̰
741 fourmi sp. *bɛ́rà
742 fourmi sp. *l̥à
742 fourmi sp. *hál̥à
743 fourmi sp. *hòl̥ó
745 fourmi rouge *dìɲá
746 fourmi sp. *gbìyà
747 francolin *gbàfɔ̀
748 galago *mbìl̥ì
749 genette *bòrè
750 gorille *ngìl̥ɛ̀
751 grillon *díngò
752 guêpe *dɛ́nɛ̀
754 guib harnaché *zàmbɛ́rɛ́
755 guib d'eau *mbùɗù
756 héron garde-bœufs *yòl
757 hippopotame *ngùɓú
758 hirondelle *gbúl̥í-wàrà
759 hyène tachetée *ɓòngó
760 hylochère *ngáké
761 oiseau indicateur *gbà-sàrà
762 insecte (nom général) *kókóɗó-mɔ̀
763 léopard *gɔ̰̀
764 lézard *gbàɗà
766 lièvre *dɔ̀mɔ̀
767 limace *láɓàn
768 lion *dìl̥à
769 loir *fà̰
770 longicorne *sí-sɛ̰̀ ?
771 mangoustegra sp. *dàk-tí-bíá
772 martin-pêcheur *?-gà̰l̥à̰
773 mélipone *fɔ́tɔ́
774 milan noir *fàmbɛ̀l̥ɛ̀
775 mille-pattes *kɔ̀rí
775 mille-pattes *kɔ̀kɔ̀ɗí
776 mouche (nom général) *zḭ́
777 mouche tsé-tsé *pìm
778 moule de rivière *mbàmbà
779 moustique *zìfà
779 moustique *zḭ̀fà̰
780 mouton *sámí
781 musaraigne *zùngbɛ̀
781 musaraigne *nzɔ̀l
782 mygale *gbà-tò-ngáláŋ
783 naja *fìrì
784 nandinie *bàl̥à
785 œdicnème du Cap *kɛ̰̀l̥ɛ̰́kɛ̰̀l̥ɛ̰́
786 oiseau (nom général) *nɔ́í
786 oiseau (nom général) *nɔ́ɛ́
787 oiseau sp. (sylviidé) *ndèl̥í
789 ombrette *dìsà
790 oryctérope *nzàl̥ì
791 ourébi *kàlàmbà
792 pangolin *kɛ̀kɛ̀yɛ̀kɛ̀
793 papillon *mbéléwélé
793 papillon *kpákpálám
794 singe Patas *mbòl̥ó
795 perdrix *gbàl̥ɛ́
796 phacochère *ngbàrà
797 pic *gɔ̀m-tè
798 pigeon de Guinée *gbà-kṵ̀l̥ḭ́
799 pigeon vert *kɛ̀ná
800 pintade *gbànù
801 poisson (nom général) *zòrò
801 poisson (nom général) *kɔ̀yɔ́
802 poisson sp. *gà̰l̥à̰
803 poisson sp. *ngɔrɔ
804 poisson sp. *ɓèlà
805 poisson sp. *ngbɔ̀-tà
806 poisson sp. *l̥ɔ̀ɔ̀
807 poisson électrique *ngbîm
808 porc-épic *l̥ɔ̀ŋá ~ l̥ɔ̀ŋɔ́
809 potamochère *ngɔ̀yá
810 potamogale *pàl̥àpásá
811 potto *l̥ìŋ-tíŋ
812 pou *ɓúsí
812 pou *ʔúsí
813 poule *kɔ̀rá
814 puce *sìrì
815 punaise (nom général) *ngòló
816 punaise de lit *màndéré
817 python royal *kɛ̰̀l̥ɛ̰́
818 python de Seba *gbà-gɔ́k
818 python de Seba *kúmà
819 rat de Gambie *kpàn
820 rat rayé *kpél̥à
821 cobe des roseaux *kɔ̀k-tè
822 sauterelle *dɔ́l̥à
823 scorpion *tòrè
824 serpent (nom général) *gɔ́k
825 serpent sp. *mbèl̥á
826 serpent vert *mbàl̥àngà
827 serval *gbàzá
828 singe (nom général) *dàwà
829 soldat de termites *nzɛ́mɛ̀
830 soui-manga *tɛ̀ndɛ̀
831 souris (nom général) *zɔ̀l̥à
832 souris de case *ndùì
833 souris sp. *ngɛ̀rɛ́
834 souris sp. *ngbàì
835 souris sp. *sà̰ḭ́
835 souris sp. *sà̰kḭ́
836 sylvicapre de Grimm *bìl̥ò
837 taon sp. *gàŋà
838 taon sp. *gbà-zḭ́
839 mâle de bovidé *bàfà
840 ténia *pɛ̀ŋ
841 termite (nom général) *dòl̥è
842 termite sp. *ndól̥ó
843 termite sp. *pḭ́rɔ̰̀
843 termite sp. *nàà-mból̥ò
844 termite sp. *mbùl̥é
845 termite sp. *kɛ̀r-kɛ̀sɛ̀
846 termite sp. *dḭ̀kpɔ̰́
847 termite sp. *gbàzɛ̀
848 termite sp. *gàyà
848 termite sp. *gàkàyàkà
849 tisserin *súmbùlà
849 tisserin *ngòlò
850 tortue *táná
851 tourterelle du Sénégal *ngótó
852 tourterelle vineuse *?-ngéɗè
854 vache *ndàè
855 varan *mbáráwárá
857 ver d'eau *ɲɔ́ná
858 veuve à dos d'or *ɲɔ̀l̥á

PlantesModifier

num français proto-gbaya
859 plante à fétiches *dɛ̂ŋ
860 Annona senegalensis *sòrè
861 poison de flèche *mìnì
861 Strophantus *nɛ̀à
862 Landolphia owariensis *dɔ̂n
864 Cussonia djalonensis *gbɔ̰́l̥ɔ̰́
865 faux-capockier ou fromager *gèrà
866 Bauhinia thonningii *dɔ́mà
867 Burkea africana *kpɛ́ŋɛ̀l̥ɛ́
868 Daniellia oliveri *kél̥á
869 Terminalia sp. *gbàkùá
870 patate douce *dàŋ-kálè
871 citrouille *sàà
872 Lagenaria vulgaris *múnú
873 Scleria *hɛ̀rɛ́
874 igname (nom général) *gɔ̀l̥ɔ̀
875 igname cultivée sp. *kòrè
876 igname sauvage sp. *zàrɛ́
877 Bridelia *nɔ̀r
878 Hymenocardia acida *ɗɛ́rɛ̀
881 feuilles consommées *sùkà
882 Manniophyton africanum *kúsá
883 fougère (nom général) *ndɛ́l̥ɛ́
884 Gnetum africanum *pòtó
885 Beckeropsis uniseta *ɓùl̥í
886 Imperata cylindrica *hɔ̰́fḭ̀
887 Loudetia arundinacea *yòmbòl̥ó
888 Pennisetum polystachyum *bír-kísì
889 Pennisetum purpureum *gòl̥é
891 sorgho *fón
892 maïs *mbòngò
892 maïs *kɔ̀nì
893 plantes épiphytes *gbíl̥ì
894 gombo (nom général) *gbɔ̀l̥ɔ̀
895 gombo sp. *hàr-ngbàl̥í
896 Maranthochloa leucantha *pòndò
897 Maranthochloa purpurea *bún
898 Albizia zygia *ndɔ̀l̥ɔ́
899 Parkia filicoidea *zìɲà
900 Amblygonocarpus andongensis *yàké
901 Ficus sp. *kól̥ó
902 parasolier *?-kòmbò
903 banane (nom général) *kɔ̀ndì
903 banane (nom général) *kɔ̀nì
904 Lophira alata *ngòkòl̥è
905 palmier rônier *kò
905 palmier rônier *kòp
906 rotin *gà̰ṵ́
907 palmier à huile *báŋá
908 Phoenix reclinata *ndɛ̀ngɛ̀
909 raphia sp. *kàí, kàà
911 Tephrosia vogelii *dò
912 haricot *wàr
913 pois voandzou *zàwà
914 sésame *sùndù
914 sésame *sùnù
915 Securidaca longepedunculata *hɔ̀mɔ̀
916 Parinarium curatellaefolium *tṵ̀kṵ̀lḭ́
917 Crossopteryx febrifuga *gùp
918 piment (nom général) *ndóngé
919 tabac *ndàl̥àkà
920 Solarium sp. *sɔ̀l̥ɛ́
921 cola *górò
922 Grewia mollis *sálá
923 Triumfetta pentandra *púmbú
924 Clerodendron *ɲàmà
925 Vitex (nom général) *bḭ̀l̥ḭ́
926 Vitex madiensis *bḭ̀l̥ḭ̀-bé-táná
927 Aframomum latifolium *gbérè

Lexique comparatifModifier

Lexique des langues gbaya selon Moñino (1988)[2]:

Français Gbaya-ʼbodoe Gbaya-ʼbiyanda Gbaya-bossangoa Manza Gbaya-mbodomo Bangando Bofi
abeille zḭ́-gɔ̀rɔ̀ zí-gɔ̀lɔ̀ zḭ́-gɔ̰̀rɔ̰̀ zḭ́-gɔ̀rɔ̀ zí-gɔ̀rɔ̀ jí-gɔ̀lɔ̀ zī-gɔ́rɔ̀
acide (vb.) kpa̰ḭ kpaɛ kpa̰ḭ kpa̰ɭa̰ kpal kpaɗi kpala
aile ɓàkà ɓàkà ɓàkà ɓà ɓàkà ɓà ɓàʔà
aller ʔɛlɛ
amer (vb.) paŋ paŋ paŋ paŋ pangi
animal sàɗì sàɗì sàɗè sàɗè nám nām
année pɛ̀ bɛ̀lɛ̀ pɛ̀ pɛ̀ bɛ̀lɛ̀ pèmbè
appeler sa sa sa sa sa ɓɛɗɛ sa
arbre
attacher, lier hɛr hɛl hɛɛ hɛrɛ hɛr hɛlɛ
blanc fɛ̰́ pùù būbū
boire
bon (être) di rɔ̰k de
bouche
bras ɓàkà ɓàkà ɓàkà ɓà ɓàkà ɓà ɓàʔà
brouillard kùtú kùtú kùtú kùtū kùtú tútúká kùtū
brûler (intr.) bee be bee bɛɭɛ belsi bee bɛlɛ
brûler (trans.)
ceci hɛ̰̀ ʔɛ̀ngɛ̀ ʔɛ̰̀ kɛ̀ kɔ̀ ɓɛ̀...ɓɛ̀ kɛ̀
cela hḭ̌; mɛ̀ ʔɛ̀ngí hḭ̌ mɛ̀ ɓɛ̀...gɔ̀
ce en question ǐ ì í ~ ì ngɔ̀
cendres bùk bòk bùk bṵ̀ bùk bùù bòʔò
champ fɔ̀ fɔ̀ fɔ̀ fɔ̀ hɔ̀ pìmbà fɔ̀
charbon kɛ̰́ḭ̀ kɛ́ɛ̀ kɛ̰́rḭ̀ ká̰ɭḭ̀ kɛ́lí mbílí kɛ̰̄lḭ́
chaud wèè wèì gbɛ̀ngà gātá
chauffer gbɛŋ gbɛŋ gbɛŋ
chemin wár fál wáá wārā dóló gbò ʔār
chèvre dùà mbúlì dùà dùà mbóɗì mbóɗì dùà
chien tòyó tòló tòró tòɭō tòló tòó tòlō
chose mɔ̀ mɔ̀ mɔ̀ mɔ̀ mɔ̀ mɔ̀ mɔ̀
cinq mɔ̀ɔ̀rɔ́ mɔ̀l-kɔ́ mɔ̀ɔ̀rɔ́ mɔ̀rɔ̄ mɔ̀r-kɔ́ mɔ̀lɔ́ mɔ̀r-kɔ̄
cœur ɲúm ɓúlúngú ɓúrúngú ɓùmɔ́ ɓúngúɗú
colline/termitière tɔ̰̄
compter tɔr tɔl tɔɔ hara tɔr tɔli tɔr
connaître ʔiŋ ʔiŋ ʔiŋ ʔiŋi ʔiŋi ʔi
corde pɛ́r pɛ́l pɛ́ɛ́ pɛ̄rɛ̄ pɛ́r pɛ́ pɛ̄r
corne zák zák zák záà zák jáá zāʔá
cou/gorge gɛ́r gɛ́l gɛ́ɛ́ gɛ̄rɛ̄ gɛ́r ngɔ̀lí gɛ̄r
couper (couteau) gɔn gɔn gɔn gɔnɔ gɔm gɔm
couper (hache) gɔm gɔm gɔm gɔmɔ
cracher pɛ̰ sáp pɛ táfú ʔa sá̰p
creuser za̰ za za̰ za̰ za ja gbo
cuire gi gi gi gi gi gi
cuisse
cul, fondement ndàyà gótó gèɗè gōɗō kɔ̀dɔ̀ gódó gōɗō
cultiver wa wa wa wa wa
danser yɔ yɔ̀ɛ̀ yɔ yùlà yɔ yɔ̀rà yɔ yɔ̀ɭā yɔ yùlà yɔ yɔ̀à yɔ yùlà
debout (être) yɔr yɔl yoo yoro yoli
dent ɲín yínì ɲín gòkò ɲíní ɲíì
deux yíítǒ bùà ríítò bòà vàk wɛ̀ɛ̀lì vàʔà
dire tɔ̰ wèn tɔ wèn tɔ̰ wèn tɔ̰ wè wer wèn weli wè
donner ha ha ha ha̰ ha ha ba
dormir ʔɔ yá ʔɔ lá ʔɔ yàrà ʔɔ yàrà la lá tɛ lílà la lìngā
droite (à) wéí-kɔ̰́ wéí-kɔ́ wéí-kɔ̰́ wíɭí-kɔ̰̄ wúlí-kɔ́ wéé-kɔ́
eau ɭì
écorce ʔíò kókó ʔíò kɔ̄ā kókó kókó
éléphant fɔ̀rɔ̀ fɔ̀lɔ̀ fɛ̀rɔ̀ fɔ̀rɔ̀ fɔ̀rɔ̀ fɔ̀lɔ̀ fɔ̀rɔ̀
enfant bêm ɓèbêm bêm béí bībóm
enfanter ko ɓɛ ko ko ɓɛl dɛ njɔ̀ ko
enfler ha̰ ha ka̰ hɛ̰ ha ha
entendre zei ze zee zeɭe nzel je zele
envoyer tom pi tòm tom tombo
épine tɛ̀n tɛ̀n ngàlà tɛ̰̀ tɛ̀n tɛ̀ tɛ̀n
étoile sɔ́rá sɔ́lá sórá sɔ̄rā sɔ́rá késá sūrā
étranger gɛ̀nɛ̀ gɛ̀nɛ̀ gɛ̀nɛ̀ gɛ̀nɛ̀ gɛ̀nɛ̀
excréments ɗɔ̀r ɗɔ̀l ɗɔ̰̀ɔ̰̀ ɗɔ̀rɔ̀ ɗɔ̀r ɗɔ̀ ɗɔ̀r
façonner (pot) ɓu ɓu ɓo ɓu ɓu ɓu
fagot gúá gúá gúá gūā
faim wɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ fòtò wɔ̀
farine fùù fòk fùù; fùk hùk fùù
femme wíkóò ɓòkóò kóò kóò kóé yékò wīkó
fer bòyò bòlò bòrò bòɭò bòlò gbìnɔ́-mɔ̀
feu wèè wèì
feuille wá̰á̰ wá̰ wā̰ w̃á̰ sáá wā̰
filet yɔ̀k yɔ̀k yɔ̀k yɔ̀ yɔ̀k yɔ̀ʔɔ̀
finir kaɗi kaɗi; sɔn sɔn kumu sɔmsi sosi sɔn
flèche ndòɗò ndòlò gbà̰rá̰-kùrà kɔ̄ndɔ̄rɔ̄ ndòɗò bànà
foie sèè sìlà sɛ̀rà sìɭà sìlà sɛ̀à sìlà
forger doi doe doi doɭo dɔl dʷala dara
frapper, battre mbɛr mɛl mbɛɛ zɔɛ mbɛr mɛlɛ zɔʔɔ
froid
fructifier wai waɛ wai
fumée zɛ̰́ zɛ́ zɛ̰́ zɛ̄ zɛ́ jɛ́ zɛ̄
gauche (à) gàlè gàlè gàlè gàlè gàɗì ká kɔ̀
genou zú-gùr zú-gòlò zú-gùrù zò-gōrō jí-gòlò zù-gûr
graisse/huile nɔ́ nɔ́ nɔ́ nɔ̄ nɔ́ nɔ́ nɔ̄
grand gásá; gbà- gásá; gbà- gásá; gbà- gásá; gbà- gásá; gbà- gbà- fūmbá; gbà-
gratter (se) nɔn nɔn nɔn nɔnɔ nɔn
griller han han han hana han hani han
guerre bìrò; gɔ̰̀ɔ̰̀-bìrò bùlò bìrò bìrò bìlò
herbe zɔ̰́ bɛ̀lɛ̀ zɔ̰́ zɔ̰̄ pàk ndùɓè nzɔ̄
homme wéwéì wíwí wéì wíɭì wílí yéwè wīwīlí
hyène ɓàkàlàk ɓòngó ɓòngó ɓòngō
il ʔà̰ ʔà; wɛ̀nɛ̀ ʔà̰ ʔà ʔà; wɛ̀nɛ̀ ø wɛ̀nɛ̀
ils mbúà yówà
intestins bé-zàŋ bé-zàŋ ɲák-zàŋà ɲā-zà̰ bé-zàŋ mɔ̀-jà
je ʔám; mí ʔám; mí
jumeaux bé-dàn bé-dàn bē-dàn bé-dà̰ bé-dàn
lancer, jeter pḭ pi pḭ pḭ pi pi pḭ
langue (organe) léɓé lémbè lép; léfé lɛ̀fɛ̀ lémbé ɗàmbè lēmbé
laver fɔr fal fɔɔ fɔrɔ far far
long dūdū
lourd diti zi dḭḭ dḭlḭ zili di dīdī
lune zìk zɛ̀ ngɔ̀ndɛ̀ bèà-mɔ̀ zèʔè
maison tùà tùà tùà tɔ̀à tùà gàlà tùà
manger
marche nɔ̀ nɔ̀ nɔ̀ nɔ̀ nɔ̀ nɔ̀ nɔ̀
marcher nɛ nɔ̀ nɛ nɔ̀ nɛ nɔ̀ nɛ nɔ̀ nɛ nɔ̀ lɛ nɔ̀ nɛ nɔ̀
mauvais (être)
mère nàà nànà nàá nàà nàŋ nànà nàʔā
montagne kàyà ngàlí kàrà kàɭà ngàɗí ngàɗí kàlà
mordre ɲɔŋ yɔŋ ɲɔŋ ɲɔŋɔ ɲɔŋ ɲɔngi ɲɔŋ
mortier dùk dòk dùk dùk
mouche zḭ́ zḭ́ zḭ̄
mourir fe fe fe fe fe fe fe
ne...pas ná; tá gàn...nà mà...nà nā; gɔ̄
neuf, nouveau mbé mbémbé mbé mbī mbé mbɔ̀mbì mbē
nez zɔ̀k zɔ̀ zɔ̰̀p; zɔ̰̀fɔ̰̀ zɔ̰̀ zɔ̀p jɔ̀ zɔ̰̀
noir tūtū
nom ɲín líŋ ɲín ɭī líŋ líŋ
nombreux (être) dɔk dɔk dɔk dɔk suli
nombril kɔ̀n kɔ̀n kɔ̀n kùnù kɔ̀n kɔ̀ kɔ̀n
nous ʔɛ́ɛ́ ʔɔ́ ʔɛ́rɛ́ ɭɛ̄ ʔɛ́lɛ́ ʔɔ́ɔ́ ʔɛ̄lɛ̄
nuit zɛ̀ zɛ̀ zɛ̀ tṵ̀ zɛ̀ kìtúù zɛ̀
œil gbà-yík gbà-lí gbà-rí gbà-lí gbà-lī
œuf kúì kúì kúrì kúɭì kúlí kʷî kūlí
oiseau nɔ́ɛ́ nɔ́ɛ́ nɔ́í nɔ̄ɛ̄ nɔ́í núɛ́ nɔ̄ī
oncle maternel nɔ́kɔ́ yáŋ ʔáù yáá kàò yǎm-tò
ongle/griffe kɔ́k-sɔ́
oreille zèr zàlà zɛ̀rà zàrà zàrà jàlà zàrà
os gbàɲà gbàlà gbà̰rà̰ gbà̰ɭà̰ gbàlà gbàà gbàlà
panthère gɔ̰̀ gɔ̀ gɔ̰̀ gɔ̰̀ gɔ̀ gɔ̀ gɔ̀
peau ndàrà kpátá ndàrā ndàrà koko
père dáà bàfà yâm bàà bàŋ bàfà bàʔā
personne, gens wí; béí wíré wéɭē
petit bébé
peur kíì kéè kérì; kéì kíɭì kéè
pied náŋ náŋá náŋá ɲāŋā náŋá nángá nāŋā
pierre/caillou ɗìɓòkò
plaie dà̰ḭ̀ dàlɛ̀ dà̰ḭ̀ dànì dàlɛ̀ dàlɛ̀ dà̰lḭ̀
planter gun gun gun hunu gun guni gun
plein (être) dun don dun dunu dɔn doni don
pleurer (pleurs) hei kɔ̰̀á̰ he kùá hei kɔ̰̀á̰ he kɔ̰̀á̰ hel kùà he kʷǎ hele kṵ̀ā̰
pluie kórò kólò kórò kórò kóró kólò kōró
poil/plume sāɭā
poisson zòrò kɔ̀yɔ́ zòrò zòrò; kɔ̀yɔ̄ kɔ̀yɔ́ kɔ̀yɔ́ kɔ̀yɔ̄
pou ɓúsí ʔísé ɓísɛ́ ɓìsī ʔúsí njìlì ʔēsē
poule kɔ̀rá gɔ̀lɛ́ kɔ̰̀rá̰ kɔ̀rā kɔ̀rá kʷàlá kàrā
pourri (être) mbɔr mbɔl mbɔɔ mburu ye
prendre ba ba ba ba ku ku ba
profond (être) ɗuk ɗuk ɗuk ɗuku ɗuk ɗu
puiser ɗu ɗu ɗu ɗu
quatre náár nál náá nārɛ̄ nár wànáálí nār
queue dòm kùnda tḭ̀ḭ̀ dòm dòm
qui ? ʔò ʔò ʔò ʔò ʔò ʔò ʔò
quoi ?
racine ɲín ɲín ɭḭ̄ tán tàn
respirer ʔɔm ʔɔm ʔɔm ʔɔmɔ ʔɔm ʔɔmi
rester, être assis duk duŋ duŋ duŋu duŋ dungi duŋ
rire mam mam mam mɔmɔ mam mangi ma
rosée mbɛ́ŋ mbɛ́ŋ mɛ̂m mbɛ̀ɛ̄ mbɛ́ŋ mbɛ́
rouge gbɛ̄gbɛ́
sable kɛ́sɛ́ kɛ́sɛ́ kɛ́sɛ́ kɛ̄nzɛ̄ njɛ̀ngì kɛ̄nzɛ̄
sagaie sɛ́ɛ̀ sɛ́ɛ̀ sɛ́rɛ̀ sɛ́ɭɛ̀ sɛ́lɛ́ sɛ́ɛ̀ sɛ̄lɛ́
saison sèche bɛ̀ɛ̀ kák-lá bɛ̀rɛ̀ bɛ̀ɭɛ̀ wèé-bɛ̀lɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɛ̀lɛ̀
saison des pluies ɓàr kólò ɓà̰à̰ kɔ̰̄-kórò lì-kóró pèmbè-kólò tɔ̄rɔ̄
sang tɔ̀k tɔ̀k tɔ̰̀k tɔ̀ ngíà mbɛ́ tɔ̀ʔɔ̀
sec (être) kor koti koo koro koti kor
sein bèr bèlè bèrè bèrè bèrè bòlè bèrè
sel tɔ́ŋ tɔ́ŋ tɔ́ŋ tɔ̰̄ tɔ́ŋ tɔ̄ŋ
semence/graine kpárɛ̀ kpál-mɔ̀ kpárɛ̀ kpárà kpàlɛ̀
sentir (intr.)
serpent gɔ́k gɔ́k gɔ́k gɔ̄ gɔ́k gɔ́ɔ́ gɔ̄ʔɔ̄
soleil wèsé sóé wèsé wèsē sóé sóé sōī
souffler ʔufi ʔufi ʔufi ʔufu ʔufi ʔufi
sucer yi ri li
sucré (être) ɲɔk yɛfi rɔ̰k yefi
termite dòè dòlè dòrè dòɭè dùlè dòlè
terre, sol mbùnù
tête tàn
téter ʔam ʔam ʔama ʔam
tomber tek tek tek te siki jiɗi lo
tortue táná táná táná tānā táná táná tānā
tous, tout ʔòé fɛ́t sɔ́n mɛ́rɛ́ fɛ́t yèlé pɛ̄ī
tousser kɔli kɔɛ kɔli kɔɗɔ kɔl kɔlɔ
tranchant tɔ̰́ɔ̰́ sɔ́á tɔ́á tɔ̰́ sɔ́ ɗɛ̀ɛ̀ ɓɛ̄ɓɛ̄
tranchant (être)
transpercer tok tok tok to to
travail tòm tòm tòm tòm tòm
trois tààr tàl tàà tàrɛ̀ tàr wààtà tàr
trou kɔ̰̀ kɔ̀ kɔ̰̀ kɔ̰̀ kɔ̀ lùù
tu mɛ́ mɛ́ mɛ́ mɛ̄ mɛ́ mɛ́ mɛ̄
tuer gbɛ gbɛ gbɛ gbɛ gbɛ gbɛ gbɛ
un kpɔ́k ndáŋ kpém kpó ndáŋ sìkínɔ̀ kpɔ̄ʔɔ̄
urine ʔínì ʔínì ʔínì ʔínì ʔíní ˀjìnì ʔīní
venir
vent búk bók búk búk pɛ̀pɛ̀ bōʔō
ventre zàŋ zàŋ zàŋ zà̰ zàŋ zàŋ
viande/chair
village ɭē
voir zɔk zɔk zɔk nzɔk zɔʔɔ
voler (oiseau) bṵḭ bui bṵrḭ bṵɭṵ bul bu bun
voler, dérober zṵ zu zṵ zṵ zu ju zu
vomir ʔɔ̰ḭ ʔɔɛ ʔɔ̰ḭ ʔɔ̰ɭɔ̰ ʔɔ ʔɔn
vouloir kɔ̰ ngoe kɔ̰ kɔ̰ ngol gʷe
vous ʔɛ́nɛ́ ʔɛ́nɛ́ nɛ̄ ʔɛ́nɛ́ ʔɛ́nɛ́ ʔɛ̄nɛ̄

Notes et référencesModifier

  1. Ethnologue [gba].
  2. a b et c Yves Moñino (dir.), Lexique comparatif des langues oubanguiennes, Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale (LACITO), Paris, 1988, 146 p.

Voir aussiModifier

BibliographieModifier

  • Paulette Roulon-Doko, Parlons gbaya, L'Harmattan, Paris, 1997, 267 p. (ISBN 2738456618)
  • Paulette Roulon-Doko, Dictionnaire gbaya-français. République centrafricaine, suivi d'un dictionnaire des noms propres et d'un index français-gbaya, Karthala, Paris, 2008, 695 p. (ISBN 978-2-84586-976-9)

Articles connexesModifier

Liens externesModifier