Wikiaddict
en-3
Skype
Adium
Non au spam
Non au langage SMS