Ouvrir le menu principal

Liste des empereurs de la dynastie Qing

page de liste de Wikipédia

La dynastie Qing est fondée par Nurhachi en 1616. Elle règne sur la Chine à partir de 1644 et jusqu'à l'abdication de son douzième souverain, Puyi, en 1912.

Portrait Nom de
naissance
Nom de règne Nom posthume Nom
de temple
Naissance Début
du règne
Fin
du règne
Mort
Chinois Mandchou Chinois Mandchou
Nurhachi Nurhachi
(努爾哈赤)
Tiānming
(天命)
Abkai
fulingga
Gāodì
(高帝)
Dergi
hūwangdi
Tàizǔ
(太祖)
21 février
1559
17 février
1616
30 septembre
1626
Huang Taiji Huang Taiji
(皇太極)
Tiāncōng
(天聰)
Abkai
sure
Wéndì
(文帝)
Genggiyen su
hūwangdi
Tàizōng
(太宗)
28 novembre
1592
30 septembre
1626
15 mai
1636
Chóngdé
(崇德)
Wesihun
erdemungge
15 mai
1636
21 septembre
1643
Shunzhi Fúlín
(福臨)
Shùnzhì
(順治)
Ijishūn
dasan
Zhāngdì
(章帝)
Eldembure
hūwangdi
Shìzǔ
(世祖)
15 mars
1638
8 octobre
1643
5 février
1661
Kangxi Xuányè
(玄燁)
Kāngxī
(康熙)
Elhe
taifin
Réndì
(仁帝)
Gosin
hūwangdi
Shèngzǔ
(聖祖)
4 mai
1654
5 février
1661
20 décembre
1722
Yongzheng Yìnzhēn
(胤禛)
Yōngzhèng
(雍正)
Hūwaliyasun
tob
Xiàndì
(憲帝)
Temgetulehe
hūwangdi
Shìzōng
(世宗)
13 décembre
1678
27 décembre
1722
8 octobre
1735
Qianlong Hónglì
(弘曆)
Qiánlóng
(乾隆)
Abkai
wehiyehe
Chúndì
(純帝)
Yongkiyangga
hūwangdi
Gāozōng
(高宗)
25 septembre
1711
8 octobre
1735
8 février
1796
7 février
1799
Jiaqing Yóngyǎn
(顒琰)
Jiāqìng
(嘉慶)
Saicungga
fengšen
Ruìdì
(睿帝)
Sunggiyen
hūwangdi
Rénzōng
(仁宗)
13 novembre
1760
8 février
1796
2 septembre
1820
Daoguang Mínníng
(旻寧)
Dàoguāng
(道光)
Doro
eldengge
Chéngdì
(成帝)
Šanggan
hūwangdi
Xuānzōng
(宣宗)
16 septembre
1782
3 octobre
1820
25 février
1850
Xianfeng Yìzhǔ
(奕詝)
Xiánfēng
(咸豐)
Gubci
elgiyengge
Xiǎndì
(顯帝)
Iletu
hūwangdi
Wénzōng
(文宗)
17 juillet
1831
9 mars
1850
22 août
1861
Tongzhi Zǎichún
(載淳)
Tóngzhì
(同治)
Yooningga
dasan
Yìdì
(毅帝)
Filingga
hūwangdi
Mùzōng
(穆宗)
27 avril
1856
11 novembre
1861
12 janvier
1875
Guangxu Zǎitián
(載湉)
Guāngxù
(光緒)
Badarangga
doro
Jǐngdì
(景帝)
Ambalinggū
hūwangdi
Dézōng
(德宗)
14 août
1871
25 février
1875
14 novembre
1908
Puyi (à droite) Pǔyí
(溥儀)
Xuāntǒng
(宣統)
Gehungge
yoso
Xùndì
(遜帝)
aucun 7 février
1906
2 décembre
1908
12 février
1912
17 octobre
1967
Portrait Nom de
naissance
Nom de règne Nom posthume Nom
de temple
Naissance Début
du règne
Fin
du règne
Mort
Chinois Mandchou Chinois Mandchou