Ngbandi (langue)

langue oubanguienne

Ngbandi
Pays République centrafricaine, République démocratique du Congo
Classification par famille
Codes de langue
IETF deq, gyg, mgn, ngb, nbw, yky
ISO 639-3 deq – dendi
gyg – gbayi
mgn – mbangi
ngb – ngbandi du Nord
nbw – ngbandi du Sud
yky – yakoma
Glottolog ngba1290

Le ngbandi est un continuum linguistique de langues oubanguiennes parlé au Cameroun, en République centrafricaine et en République démocratique du Congo.

Le ngbandi est la base lexicale du sango, langue officielle en République centrafricaine.

Classification modifier

Le ngbandi fait partie du sous-groupe oubanguien, classé dans la branche adamawa-oubanguienne des langues nigéro-congolaises.

Variétés modifier

Le SIL International, organisme chargé de l'attribution des codes ISO 639-3, recense six variétés[1] :

La base de données linguistiques Glottolog a quant à elle une sous-famille nommée « ngbandique », qui comporte les variétés suivantes[2] :

Pour Boyeldieu, le ngbandi, yakoma, le sango, le dendi et le mbangi forment une même langue[3],[4].

Lexique modifier

Lexique des langues ngbandi selon Moñino (1988)[5]:

Français Sango Yakoma (yakomo mbindo) Kpatiri (Kpatili)
abeille wótɔ̀rɔ̀ làvù ~ làvṵ̀
acide (vb.) kpéè ~ kpíì kpé
aile kpá-ngì kpángbì-tī
aller gùè gʷè hàlè; gàrà
amer (vb.) séè
animal ɲàmà
année ngú ngú ngú
appeler írì hírì
arbre kɛ̄kɛ̄ ~ kēkē kɛ̄kɛ̄
attacher, lier kángà; gbē gbē gbórò
blanc vùrū vùrū vú-nì
boire ɲɔ̄ ~ ɲɔ̰̄ ɲɔ̄ ɲɔ̄
bon (être) nzɔ̄ní; nzèrè
bouche yángá ɲɔ̄; yāngā ɲɔ̄
bras
brouillard mbíndā mbíndā ndùtù
brûler (intr.) gbī gbī gbí
brûler (trans.) zō ~ zɔ̄ zɔ̄ zɔ̄
ceci só gè ómɔ̀ dɛ̀
cela só ká ókō
ce en question ní só ɲí ~ ḭ́
cendres mbùrù-wà mbí mbī-wâ
champ yākā yākā
charbon kpīndīrī pīndīrī
chaud gbìgbíì
chauffer mú wá gbíì
chemin légē légē lágē
chèvre ngāsà ngāsà ngāsà
chien mbò mbò kàsā
chose yɛ́
cinq òkū òkɔ̰̄ wàkū
cœur gòndà bɛ́
colline/termitière ʔɔ̄tɔ̄; lì-tá
compter díkɔ̀ díkɔ̀
connaître híngà ʔíngà héngè
corde kámbà kpú kpú
corne nzá-dìdì nzá-lì
cou/gorge gɔ́ gɔ́ gɔ́
couper (couteau) fáà ~ fá dɛ̄; fálá
couper (hache) dɛ̄ fɔ́à
cracher kū sɔ̄rɔ̄
creuser gɛ̰̄ ~ gē
cuire tɔ́ɔ̀ ~ tɔ̄ tɔ́ɔ̀ tɔ́à
cuisse kūnī kṵ̄rṵ̄ músū
cul, fondement ɲɛ̀rɛ̄; ngbòndá ɲɔ̀rɔ̀; ngbòndā gòdò
cultiver fáà dɛ̄ hèlè
danser dɔ̄ dɔ́dɔ́ dɔ̄ dɔ́ dɔ̄-dɔ̀
debout (être) lūtī lō-ndɔ̄
dent pēmbē tɛ̰̄ tɛ́
deux úsè óósɛ̀ wɛ̀-́sɛ̀
dire tɛ̀nɛ̀ nɛ̀ sà; hê
donner mú...nà... ʔɛ̰́ lâ; mángɛ̀
dormir lāngɔ̄
droite (à) kōtī gèkɔ̄tī kāⱱā
eau ngú ngú ngú
écorce kàkō; pōrō pɔ̄rɔ̄ cɔ̄
éléphant dòlì dòlì mbàlà
enfant mólèngé ɲì / á yā
enfanter
enfler súkù súsù ndùrù
entendre mā ~ mɛ̄ mɛ̄ mɛ̄
envoyer tíngì
épine
étoile tòngòlò tòngòrò kòcɛ̀rɛ̀
étranger wà-ndé wà-ndɛ̰́
excréments pùrú ʔʸɔ̰̄ īzō
façonner (pot) pɛ̀tɛ̀ tà sɔ̰̄
fagot kēkē tí wá kɛ̄kɛ̄ wá
faim nzàrà gʷɛ̰́
farine fùkù fùkù ~ fùgù
femme wálī wálī wɔ̄zɔ̀
fer wɛ̰́ w̃ɛ́ kúpà
feu
feuille kùgbē kʷ̀ē; kùgbē kpàngā
filet gbándà gbándà gbándà
finir húnzì ʔónzì
flèche kòàkòàrà kɔ̄nɔ̄
foie bè ~ bèbè bɛ̄
forger ba wɛ̰́ mɛ̄
frapper, battre píkà sɔ̰̄; sɔ́ɔ̀; sɛ̄; mɛ̄ mɛ̄
froid dé; dèdéè dèdéè dɛ́
fructifier
fumée gūrū gūrū njū-wâ
gauche (à) nagàlè gègà gìlì
genou lì-kūnī lì-kṵ̄rṵ̄ lì-kūlī
graisse/huile màfūtà kpɔ̰̄; dìngō kpɔ̄
grand kōtā yɔ̀ngɔ́rɔ̀; kōtā gbādā
gratter (se) kɔ̀tɔ̀ tɛ̀rɛ́ kpà; kpàtà kpà
griller zō ~ zɔ̄ yɔ́rɔ̀
guerre bìrā
herbe pɛ́rɛ̄ ~ pérē sɛ̰́
homme kɔ́lī kɔ́lī kɔ́lī
hyène gbòngó ~ gbɔ̀ngɔ́ gbɔ̀ngɔ́
il
ils álà álà álà
intestins vì ~ mvì vḭ̀ḭ́
je mbī mbí
jumeaux angbō ngbɔ̄
lancer, jeter gɛ̰̀rɛ̰̀; bì gā; ⱱè
langue (organe) mēngā lì-mɛ̄ngá mīngā-ɲɔ̄
laver sùkúlà kpóò; gbɔ̰̀ kpɔ́lɔ̀
long yɔ̀ngɔ́rɔ̀ yɔ̀ngɔ́rɔ̀ yànà
lourd nɛ̀nɛ́ɛ̀ nɛ̀nɛ́ɛ̀ lɛ̄à
lune nzè ~ nzɛ̀ nzɛ̀
maison
manger tɛ̀ tɛ̀ tɛ̀
marche nɔ́ nɔ̄
marcher nɔ̄
mauvais (être) sḭ́ḭ̀
mère màmá nà; āyà
montagne hɔ̄tɔ̄ ʔɔ̄tɔ̄ bɔ́gɔ̀
mordre tɛ̀ tɛ̀ tɛ̀
mortier kpù tā-kpù
mouche ngùngù; vūmā nzṵ̄
mourir kúì kpī kpī
ne...pas pɛ̄pɛ̄ɛ̀ mɔ́ ... mɔ̄; tá ... mɔ̄
neuf, nouveau fìní fɛ̰̀rɛ̰̀ fànà
nez hɔ̰́ hɔ̰̄ hɔ̄
noir vùkō vùkɔ̄ bī-nī
nom īrī ʔīrī īrī
nombreux (être)
nombril túrúngù lì-ʔʸɔ̰̄ kòbè-yí
nous ē ʔé álé-nè; álé-mē
nuit
œil
œuf pārā pārā pɛ̄rɛ̄
oiseau ndèkè
oncle maternel kóyà kúyà
ongle/griffe nzɛ̄rɛ̄ nzɛ̰̄rɛ̰̄
oreille mɛ́ mɛ̄ mɛ́
os bìō bʸ̀ō
panthère zɛ̰̀ ~ zɛ̀ ~ zè zɛ̰̀ zɛ̀
peau pōrō pɔ̄rɔ̄ pālā
père bàbá
personne, gens zò / á zì zɔ̀
petit kɛ́tɛ́ ~ kété ɲī; kítí fɔ̀kɔ́tɔ́; fèkété
peur mbètò mbìtɔ̀ mbìtò
pied gɛ̀rɛ́ ~ gèré gɛ̀rɛ̄ gālā
pierre/caillou tɛ́mɛ̄; tɛ́nɛ̄ tɛ̰́rɛ̰́ mbísà
plaie
planter lū; síɔ̀
plein (être) sḭ̄
pleurer (pleurs) tòtò tɔ̀
pluie ngú-nzàpā ngúndōzū ngú
poil/plume kúá ~ kūā
poisson sùsù kpḭ̄ kpī; sùsù
pou kɛ̀tɛ̀ sìrì
poule kɔ́ndɔ̀ kɔ́ndɔ̀ kɔ́ndɔ̀
pourri (être) fṵ̄ ~ fū fṵ̄; zɔ̰́ɔ̰̀
prendre mú; ʔɛ̰́ lâ; mángɛ
profond (être) ílì
puiser tɔ̰̄
quatre ùsīō òsʸɔ̄ wà-nà
queue dàmbá sɛ̰̄ sī-gùdù
qui ? zò wà zòó ... nɛ̀ nàá
quoi ? ɲɛ̀ ~ ɲɛ̰̀ yé ... nɛ̀ sàáɲɛ̄
racine gū-ndá gūndá kɛ̄kɛ̄ gālā-wì
respirer wò ~ wù wɔ̀ wɔ̀
rester, être assis ngbá; dùtī dù tī; dù dù-tī
rire hē ngíá ʔè è bè
rosée màɲɔ̰̄ mʸɔ̀mʸɔ̀ mīsɔ̀
rouge bèngbā ~ bɛ̀ngbā gbēngbā bɛ̀ngbā
sable mbūtū mbūtū sí-zɔ̄
sagaie lìkòngɔ́
saison sèche bùrū bùrū kūsū-gá
saison des pluies ngú-nzàpā zōngō zɛ̄ngɔ̄
sang mɛ́nɛ̄ ~ ménē mɛ́rɛ́ mɛ́lɛ̄
sec (être) hɔ́lɛ̀ ~ húlè ~ hólè ʔúrɛ̀ úlì
sein mɛ̀ ~ mɛ̰̀ mɛ̀ mɛ̀
sel híngɔ̄ ʔíngɔ̄ híngā
semence/graine gūsū
sentir (intr.) fṵ̄ fúrì
serpent ngbɔ̄ ngbɔ̄ ngbɔ̄
soleil
souffler húrù hùrù wɔ̀
sucer ɲɔ̰̄ ~ ɲɔ̄ sṵ̀
sucré (être) nzèrè; lògòmà ʔɛ̀rɛ̀mɛ̀; lɔ̀gbɔ̀ dɔ́rɔ̀
termite kàngì ngì
terre, sol sésè sésè
tête dàlè; lì
téter ɲɔ̰̄ mɛ̰̀ ~ ɲɔ̄ mɛ̄
tomber
tortue bākòngō; kùdù nɛ́kō nóō
tous, tout kúé ~ kúɛ́ kʷɛ́; zù ngù
tousser tíkɔ̀ kɔ̀rɔ̀
tranchant hɔ̰̀hɔ̰́ɔ̰̀
tranchant (être) hɔ̰̀ ɔ̄ngɔ̄
transpercer kpɔ̀; kórò kpɔ̀ sɔ́; kɔ́
travail kùà; kùsárà kʷà
trois òtá òtá wà-tá
trou dú; dō
tu mò ~ mɔ̀ mɔ́ mɔ̀
tuer fá ~ fáà ʔò
un ɔ́kɔ̀ òkɔ̀ wà-jóngó
urine hínɔ̰̄ ~ hínɔ̄ hḭ́rɔ̰́ ítí
venir
vent pùpù yàlú
ventre
viande/chair ɲàmà; mítɛ̀rɛ́ sà; mí zɔ́ngɔ̄
village kɔ̄dɔ̄rɔ̄ kɔ̄dɔ̄rɔ̄ lândē
voir báà hṵ̄; báà
voler (oiseau) hùrù hùrù; yà hùrù
voler, dérober nzī nzì ~ nzḭ̀
vomir wɛ̀
vouloir yīrī
vous ḭ̄; álà ʔḭ́ álé-mɔ̀

Notes et références modifier

Annexes modifier

Bibliographie modifier

  • Raymond Boyd, « Le kpatiri ou gbāyī, une nouvelle langue du groupe ngbandi », dans Yves Moñino, Lexique comparatif des langues oubanguinennes, , 35-49 p. (présentation en ligne)
  • Pascal Boyeldieu, Études yakoma, langue du groupe oubanguien (RCA) : Morphologie-synthématique, Paris, Bibliothèque de la SELAF, , 152 p. (ISBN 2-85297-007-4, présentation en ligne)
  • Pascal Boyeldieu et Marcel Diki-Kidiri, Domaine Gbaya, Paris, Bibliothèque de la SELAF, , 103 p. (ISBN 2-85297-149-6, présentation en ligne)
  • Benjamin Lekens, Dictionnaire ngbandi (Ubangi-Congo belge) : français-ngbandi, ngbandi-français, vol. 1, Tervuren, Belgique, coll. « Annales du Musée royal du Congo belge / Sciences de l'homme. Linguistique », , xi+348
  • Yves Moñino, Lexique comparatif des langues oubanguiennes, Paris, Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale (LACITO), , 146 p.

Liens externes modifier