Ouvrir le menu principal

Liste des empereurs de la dynastie Tang

page de liste de Wikipédia

La dynastie Tang règne sur la Chine de 618 à 907, à l'exception d'une période de quinze ans correspondant au règne de l'impératrice Wu Zetian, unique souverain de la dynastie Zhou (690-705).

Sommaire

Dynastie Tang (618-690)Modifier

Nom de temple Nom personnel Naissance Début
du règne
Fin
du règne
Mort Noms d'ère
Gaozu
(高祖)
Li Yuan
(李淵)
566 18 juin
618
4 septembre
626
25 juin
635
 • 618-626 : Wude (武德)
Taizong
(太宗)
Li Shimin
(李世民)
28 janvier
598
4 septembre
626
10 juillet
649
 • 627-649 : Zhenguan (貞觀)
Gaozong
(高宗)
Li Zhi
(李治)
21 juillet
628
15 juillet
649
27 décembre
683
 • 650-655 : Yonghui (永徽)
 • 656-661 : Xianqing (顯慶)
 • 661-663 : Longshuo (龍朔)
 • 664-665 : Linde (麟德)
 • 666-668 : Qianfeng (乾封)
 • 668-670 : Zongzhang (總章)
 • 670-674 : Xianheng (咸亨)
 • 674-676 : Shangyuan (上元)
 • 676-679 : Yifeng (儀鳳)
 • 679-680 : Tiaolu (調露)
 • 680-681 : Yonglong (永隆)
 • 681-682 : Kaiyao (開耀)
 • 682-683 : Yongchun (永淳)
 • 683 : Hongdao (弘道)
Zhongzong
(中宗)
Li Xian ou Li Zhe
(李顯 ou 李哲)
26 novembre
656
3 janvier
684
26 février
684
3 juillet
710
 • 684 : Sisheng (嗣聖)
Ruizong
(睿宗)
Li Dan
(李旦)
22 juin
662
27 février
684
8 octobre
690
13 juillet
716
 • 684 : Wenming (文明)
 • 684 : Guangzhai (光宅)
 • 685-688 : Chuigong (垂拱)
 • 689 : Yongchang (永昌)
 • 690 : Zaichu (載初)

Dynastie Zhou (690-705)Modifier

Nom de temple Nom personnel Naissance Début
du règne
Fin
du règne
Mort Noms d'ère
Zetian
(武则天)
Wu Mei
(武媚)
17 février
624
16 octobre
690
22 février
705
 • 690-692 : Tiānshòu (天授)
 • 692 : Rúyì (如意)
 • 692-694 : Chángshòu (長壽)
 • 694-695 : Yánzài (延載)
 • 695 : Zhèngshèng (證聖)
 • 695-696 : Tiāncèwànsuì (天冊萬歲)
 • 696 : Wànsuìdēngfēng (萬歲登封)
 • 696-697 : Wànsuìtōngtiān (萬歲通天)
 • 697 : Shéngōng (神功)
 • 697-700 : Shènglì (聖曆)
 • 700-701 : Jiǔshì (久視)
 • 701 : Dàzú (大足)
 • 701-705 : Cháng'ān (長安)
 • 705 : Shénlóng (神龍)

Dynastie Tang (705-907)Modifier

Nom de temple Nom personnel Naissance Début
du règne
Fin
du règne
Mort Noms d'ère
Zhongzong
(中宗)
Li Xian ou Li Zhe
(李顯 ou 李哲)
26 novembre
656
23 février
705
3 juillet
710
 • 705-707 : Shenlong (神龍)
 • 707-710 : Jinglong (景龍)
Shangdi
(殤帝)
Li Chongmao
(李重茂)
695 8 juillet
710
25 juillet
710
5 septembre
714
 • 710 : Tanglong (唐隆)
Ruizong
(睿宗)
Li Dan
(李旦)
22 juin
662
25 juillet
710
8 septembre
712
13 juillet
716
 • 710-711 : Jingyun (景雲)
 • 712 : Taiji (太極)
 • 712 : Yanhe (延和)
Xuanzong
(玄宗)
Li Longji
(李隆基)
8 septembre
685
8 septembre
712
12 août
756
3 mai
762
 • 712-713 : Xiantian (先天)
 • 713-741 : Kaiyuan (開元)
 • 742-756 : Tianbao (天寶)
Suzong
(肅宗)
Li Heng
(李亨)
21 février
711
12 août
756
16 mai
762
 • 756-758 : Zhide (至德)
 • 758-760 : Qianyuan (乾元)
 • 760-761 : Shangyuan (上元)
Daizong
(代宗)
Li Yu
(李豫)
9 janvier
727
18 mai
762
23 mai
779
 • 762-763 : Baoying (寶應)
 • 763-764 : Guangde (廣德)
 • 765-766 : Yongtai (永泰)
 • 766-779 : Dali (大曆)
Dezong
(德宗)
Li Kuo
(李适)
27 mai
742
12 juin
779
25 février
805
 • 780-783 : Jianzhong (建中)
 • 784 : Xingyuan (興元)
 • 784-805 : Zhenyuan (貞元)
Shunzong
(順宗)
Li Song
(李誦)
761 28 février
805
31 août
805
11 février
806
 • 805 : Yongzhen (永貞)
Xianzong
(憲宗)
Li Chun
(李純)
778 5 septembre
805
14 février
820
 • 806-820 : Yuanhe (元和)
Muzong
(穆宗)
Li Heng
(李恆)
795 20 février
820
25 février
824
 • 821-824 : Changqing (長慶)
Jingzong
(敬宗)
Li Zhan
(李湛)
22 juillet
809
29 février
824
9 janvier
827
 • 824-826 : Baoli (寶曆)
Wenzong
(文宗)
Li Ang
(李昂)
20 novembre
809
13 janvier
827
10 février
840
 • 827-835 : Dahe (大和) ou Taihe (太和)
 • 836-840 : Kaicheng (開成)
Wuzong
(武宗)
Li Yan
(李炎)
2 juillet
814
20 février
840
22 avril
846
 • 841-846 : Huichang (會昌)
Xuanzong
(宣宗)
Li Chen
(李忱)
27 juillet
810
25 avril
846
7 septembre
859
 • 847-859 : Dazhong (大中)
Yizong
(懿宗)
Li Cui
(李漼)
28 décembre
833
13 septembre
859
15 août
873
 • 859 : Dazhong (大中)
 • 860-873 : Xiantong (咸通)
Xizong
(僖宗)
Li Xuan
(李儇)
8 juin
862
16 août
873
20 avril
888
 • 873-874 : Xiantong (咸通)
 • 874-879 : Qianfu (乾符)
 • 880-881 : Guangming (廣明)
 • 881-885 : Zhonghe (中和)
 • 885-888 : Guangqi (光啟)
 • 888 : Wende (文德)
Zhaozong
(昭宗)
Li Ye
(李曄)
31 mars
867
20 avril
888
22 septembre
904
 • 889 : Longji (龍紀)
 • 890-891 : Dashun (大順)
 • 892-893 : Jingfu (景福)
 • 894-898 : Qianning (乾寧)
 • 898-901 : Guanghua (光化)
 • 901-904 : Tianfu (天復)
 • 904 : Tianyou (天佑)
Aidi ou Zhaoxuandi
(哀帝 ou 昭宣帝)
Li Zhu
(李柷)
27 septembre
892
26 septembre
904
12 mai
907
26 mars
908
 • 904-907 : Tianyou (天佑)

Arbre généalogique simplifiéModifier