Liste des empereurs de la dynastie Tang

page de liste de Wikipédia

La dynastie Tang règne sur la Chine de 618 à 907, à l'exception d'une période de quinze ans correspondant au règne de l'impératrice Wu Zetian, unique souverain de la dynastie Zhou (690-705).

Dynastie Tang (618-690)Modifier

Nom de temple Nom personnel Naissance Début
du règne
Fin
du règne
Mort Noms d'ère
Gaozu
(高祖)
Li Yuan
(李淵)
566
618

626

635
 • 618-626 : Wude (武德)
Taizong
(太宗)
Li Shimin
(李世民)

598

626

649
 • 627-649 : Zhenguan (貞觀)
Gaozong
(高宗)
Li Zhi
(李治)

628

649

683
 • 650-655 : Yonghui (永徽)
 • 656-661 : Xianqing (顯慶)
 • 661-663 : Longshuo (龍朔)
 • 664-665 : Linde (麟德)
 • 666-668 : Qianfeng (乾封)
 • 668-670 : Zongzhang (總章)
 • 670-674 : Xianheng (咸亨)
 • 674-676 : Shangyuan (上元)
 • 676-679 : Yifeng (儀鳳)
 • 679-680 : Tiaolu (調露)
 • 680-681 : Yonglong (永隆)
 • 681-682 : Kaiyao (開耀)
 • 682-683 : Yongchun (永淳)
 • 683 : Hongdao (弘道)
Zhongzong
(中宗)
Li Xian ou Li Zhe
(李顯 ou 李哲)

656

684

684

710
 • 684 : Sisheng (嗣聖)
Ruizong
(睿宗)
Li Dan
(李旦)

662

684

690

716
 • 684 : Wenming (文明)
 • 684 : Guangzhai (光宅)
 • 685-688 : Chuigong (垂拱)
 • 689 : Yongchang (永昌)
 • 690 : Zaichu (載初)

Dynastie Zhou (690-705)Modifier

Nom de temple Nom personnel Naissance Début
du règne
Fin
du règne
Mort Noms d'ère
Zetian
(武则天)
Wu Mei
(武媚)

624

690

705
 • 690-692 : Tiānshòu (天授)
 • 692 : Rúyì (如意)
 • 692-694 : Chángshòu (長壽)
 • 694-695 : Yánzài (延載)
 • 695 : Zhèngshèng (證聖)
 • 695-696 : Tiāncèwànsuì (天冊萬歲)
 • 696 : Wànsuìdēngfēng (萬歲登封)
 • 696-697 : Wànsuìtōngtiān (萬歲通天)
 • 697 : Shéngōng (神功)
 • 697-700 : Shènglì (聖曆)
 • 700-701 : Jiǔshì (久視)
 • 701 : Dàzú (大足)
 • 701-705 : Cháng'ān (長安)
 • 705 : Shénlóng (神龍)

Dynastie Tang (705-907)Modifier

Nom de temple Nom personnel Naissance Début
du règne
Fin
du règne
Mort Noms d'ère
Zhongzong
(中宗)
Li Xian ou Li Zhe
(李顯 ou 李哲)

656

705

710
 • 705-707 : Shenlong (神龍)
 • 707-710 : Jinglong (景龍)
Shangdi
(殤帝)
Li Chongmao
(李重茂)
695
710

710

714
 • 710 : Tanglong (唐隆)
Ruizong
(睿宗)
Li Dan
(李旦)

662

710

712

716
 • 710-711 : Jingyun (景雲)
 • 712 : Taiji (太極)
 • 712 : Yanhe (延和)
Xuanzong
(玄宗)
Li Longji
(李隆基)

685

712

756

762
 • 712-713 : Xiantian (先天)
 • 713-741 : Kaiyuan (開元)
 • 742-756 : Tianbao (天寶)
Suzong
(肅宗)
Li Heng
(李亨)

711

756

762
 • 756-758 : Zhide (至德)
 • 758-760 : Qianyuan (乾元)
 • 760-761 : Shangyuan (上元)
Daizong
(代宗)
Li Yu
(李豫)

727

762

779
 • 762-763 : Baoying (寶應)
 • 763-764 : Guangde (廣德)
 • 765-766 : Yongtai (永泰)
 • 766-779 : Dali (大曆)
Dezong
(德宗)
Li Kuo
(李适)

742

779

805
 • 780-783 : Jianzhong (建中)
 • 784 : Xingyuan (興元)
 • 784-805 : Zhenyuan (貞元)
Shunzong
(順宗)
Li Song
(李誦)
761
805

805

806
 • 805 : Yongzhen (永貞)
Xianzong
(憲宗)
Li Chun
(李純)
778
805

820
 • 806-820 : Yuanhe (元和)
Muzong
(穆宗)
Li Heng
(李恆)
795
820

824
 • 821-824 : Changqing (長慶)
Jingzong
(敬宗)
Li Zhan
(李湛)

809

824

827
 • 824-826 : Baoli (寶曆)
Wenzong
(文宗)
Li Ang
(李昂)

809

827

840
 • 827-835 : Dahe (大和) ou Taihe (太和)
 • 836-840 : Kaicheng (開成)
Wuzong
(武宗)
Li Yan
(李炎)

814

840

846
 • 841-846 : Huichang (會昌)
Xuanzong
(宣宗)
Li Chen
(李忱)

810

846

859
 • 847-859 : Dazhong (大中)
Yizong
(懿宗)
Li Cui
(李漼)

833

859

873
 • 859 : Dazhong (大中)
 • 860-873 : Xiantong (咸通)
Xizong
(僖宗)
Li Xuan
(李儇)

862

873

888
 • 873-874 : Xiantong (咸通)
 • 874-879 : Qianfu (乾符)
 • 880-881 : Guangming (廣明)
 • 881-885 : Zhonghe (中和)
 • 885-888 : Guangqi (光啟)
 • 888 : Wende (文德)
Zhaozong
(昭宗)
Li Ye
(李曄)

867

888

904
 • 889 : Longji (龍紀)
 • 890-891 : Dashun (大順)
 • 892-893 : Jingfu (景福)
 • 894-898 : Qianning (乾寧)
 • 898-901 : Guanghua (光化)
 • 901-904 : Tianfu (天復)
 • 904 : Tianyou (天佑)
Aidi ou Zhaoxuandi
(哀帝 ou 昭宣帝)
Li Zhu
(李柷)

892

904

907

908
 • 904-907 : Tianyou (天佑)

Arbre généalogique simplifiéModifier