Liste des empereurs de la dynastie Han

page de liste de Wikipédia

La dynastie Han règne sur la Chine de 202 av. J.-C. à 220 ap. J.-C.. Elle est séparée en deux périodes : les Han occidentaux et les Han orientaux, séparées par la brève interruption constituée par la dynastie Xin (9-23).

ListeModifier

Han occidentaux (202 av. J.-C. – 9 ap. J.-C.)Modifier

Nom posthume Nom personnel Naissance Début
du règne
Fin
du règne
Mort Noms d'ère
Gaozu
(高祖)
Liu Bang
(劉邦)
28 octobre
256 av. J.-C.
28 février
202 av. J.-C.
1er juin
195 av. J.-C.
Huidi
(惠帝)
Liu Ying
(劉盈)
211 av. J.-C. 23 juin
195 av. J.-C.
26 septembre
188 av. J.-C.
[Qian] Shaodi
(少帝)
Liu Gong
(劉恭)
? 188 av. J.-C. 184 av. J.-C.
[Hou] Shaodi
(少帝)
Liu Hong
(劉弘)
? 184 av. J.-C. 180 av. J.-C.
Wendi
(文帝)
Liu Heng
(劉恆)
203 av. J.-C. 14 novembre
180 av. J.-C.
6 juillet
157 av. J.-C.
 • 163-156 : Hòuyuán (後元)
Jingdi
(景帝)
Liu Qi
(劉啟)
188 av. J.-C. 14 juillet
157 av. J.-C.
9 mars
141 av. J.-C.
 • 149-143 : Zhōngyuán (中元)
 • 143-141 : Hòuyuán (後元)
Wudi
(武帝)
Liu Che
(劉徹)
14 juillet
157 av. J.-C.
9 mars
141 av. J.-C.
29 mars
87 av. J.-C.
 • 140-135 : Jiànyuán (建元)
 • 134-129 : Yuánguāng(元光)
 • 128-123 : Yuánshuò (元朔)
 • 122-117 : Yuánshòu (元狩)
 • 116-111 : Yuándǐng (元鼎)
 • 110-105 : Yuánfēng (元封)
 • 104-101 : Tàichū (太初)
 • 100-97 : Tiānhàn (天漢)
 • 96-93 : Tàishǐ (太始)
 • 92-89 : Zhēnghé (征和)
 • 88-87 : Hòuyuán (後元)
Zhaodi
(昭帝)
Liu Fuling
(劉弗陵)
94 av. J.-C. 30 mars
87 av. J.-C.
5 juin
74 av. J.-C.
 • 86-80 : Shǐyuán (始元)
 • 80-75 : Yuánfèng (元鳳)
 • 74 : Yuánpíng
Prince de Changyi
(昌邑王 ou 海昏侯)
Liu He
(劉賀)
92 av. J.-C. 18 juillet
74 av. J.-C.
14 août
74 av. J.-C.
59 av. J.-C.
 • 74 : Yuánpíng (元平)
Xuandi
(宣帝)
Liu Xun
(劉詢)
91 av. J.-C. 10 septembre
74 av. J.-C.
10 janvier
48 av. J.-C.
 • 73-70 : Běnshǐ (本始)
 • 69-66 : Dìjié (地節)
 • 65-61 : Yuánkāng (元康)
 • 61-58 : Shénjué (神爵)
 • 57-54 : Wǔfèng (五鳳)
 • 53-50 : Gānlù (甘露)
 • 49 : Huánglóng (黃龍)
Yuandi
(元帝)
Liu Shi
(劉奭)
76 av. J.-C. 49 av. J.-C. 33 av. J.-C.
 • 48-44 : Chūyuán (初元)
 • 43-39 : Yǒngguāng (永光)
 • 38-34 : Jiànzhāo (建昭)
 • 33 : Jìngníng (竟寧)
Chengdi
(成帝)
Liu Ao
(劉驁)
51 av. J.-C. 33 av. J.-C. 7 av. J.-C.
 • 32-28 : Jiànshǐ (建始)
 • 28-25 : Hépíng (河平)
 • 24-21 : Yángshuò (陽朔)
 • 20-17 : Hóngjiā (鴻嘉)
 • 16-13 : Yǒngshǐ (永始)
 • 12-9 : Yuányán (元延)
 • 8-7 : Suīhé (綏和)
Aidi
(哀帝)
Liu Xin
(劉欣)
27 av. J.-C. 7 av. J.-C. 1 av. J.-C.
 • 6-3 : Jiànpíng (建平)
 • 2-1 : Yuánshòu (元壽)
Pingdi
(平帝)
Liu Kan
(劉衎)
9 av. J.-C. 1 av. J.-C. 3 février
6
 • 1-5 : Yuánshǐ (元始)
Ruzi Ying
(孺子嬰)
Liu Ying
(劉嬰)
5 6 9 25
 • 6-8 Jùshè (居攝)
 • 8 : Chūshǐ (初始)

Dynastie Xin (9-23)Modifier

Nom posthume Nom personnel Naissance Début
du règne
Fin
du règne
Mort Noms d'ère
Wang Mang
(王莽)
45 av. J.-C. 9 6 octobre
23
 • 9-13 : Shǐjiànguó (始建國)
 • 14-19 : Tiānfēng (天鳳)
 • 20-23 : Dìhuáng (地皇)

Rétablissement Han (23-25)Modifier

Nom posthume Nom personnel Naissance Début
du règne
Fin
du règne
Mort Noms d'ère
Geng Shidi
(更始帝)
Liu Xuan
(劉玄)
? 23 25
 • 23-25 : Gēngshǐ (更始)

Han orientaux (25-220)Modifier

Nom posthume Nom personnel Naissance Début
du règne
Fin
du règne
Mort Noms d'ère
Guang Wudi
(光武帝)
Liu Xiu
(劉秀)
5 janvier
5 av. J.-C.
5 août
25
29 mars
57
 • 25-56 : Jiànwǔ (建武)
 • 56-57 : Jiànwǔzhongōyuán (建武中元)
Mingdi
(明帝)
Liu Zhuang
(劉莊)
15 juin
28
29 mars
57
5 septembre
75
 • 58-75 : Yǒngpíng (永平)
Zhangdi
(章帝)
Liu Da
(劉炟)
57 5 septembre
75
9 avril
88
 • 76-84 : Jiànchū (建初)
 • 84-87 : Yuánhé (元和)
 • 87-88 : Zhānghé (章和)
Hedi
(和帝)
Liu Zhao
(劉肇)
79 9 avril
88
13 février
106
 • 89-105 : Yǒngyuán (永元)
 • 105 : Yuánxīng (元興)
Shangdi
(殤帝)
Liu Long
(劉隆)
105 13 février
106
21 septembre
106
 • 106 : Yánpíng (延平)
Andi
(安帝)
Liu Hu
(劉祜)
94 21 septembre
106
30 avril
125
 • 107-113 : Yǒngchū (永初)
 • 114-120 : Yuánchū (元初)
 • 120-121 : Yǒngníng (永寧)
 • 121-122 : Jiànguāng (建光)
 • 122-125 : Yánguāng (延光)
Shaodi, marquis de Beixiang
(少帝 ou 北鄉侯)
Liu Yi
(劉懿)
? 18 mai
125
10 décembre
125
 • 125 : Yánguāng (延光)
Shundi
(順帝)
Liu Bao
(劉保)
115 16 décembre
125
20 septembre
144
 • 126-132 : Yǒngjiàn (永建)
 • 132-135 : Yángjiā (陽嘉)
 • 136-141 : Yǒnghé (永和)
 • 142-144 : Hàn'ān (漢安)
 • 144 : Jiànkāng (建康)
Chongdi
(沖帝)
Liu Bing
(劉炳)
143 20 septembre
144
15 février
145
 • 145 : Yōngxī (永嘉)
Zhidi
(質帝)
Liu Zuan
(劉纘)
138 6 mars
145
26 juillet
146
 • 146 : Běnchū (本初)
Huandi
(桓帝)
Liu Zhi
(劉志)
132 1er août
146
25 janvier
168
 • 147-149 : Jiànhé (建和)
 • 150 : Hépíng (和平)
 • 151-153 : Yuánjiā (元嘉)
 • 153-154 : Yǒngxīng (永興)
 • 155-158 : Yǒngshòu (永壽)
 • 158-167 : Yánxī (延熹)
 • 167 : Yǒngkāng (永康)
Lingdi
(靈帝)
Liu Hong
(劉宏)
156 17 février
168
13 mai
189
 • 168-172 : Jiànníng (建寧)
 • 172-178 : Xīpíng (熹平)
 • 178-184 : Guānghé (光和)
 • 184-189 : Zhōngpíng (中平)
Shaodi,(prince de Hongnong)
(少帝 ou 弘農王)
Liu Bian
(劉辯)
176 15 mai
189
28 septembre
189
6 mars
190
 • 189 : Guīngxī (光熹)
 • 189 : Zhàoníng (昭寧)
Xiandi
(獻帝)
Liu Xie
(劉協)
181 28 septembre
189
10 décembre
220
21 avril
234
 • 189 : Yǒnghàn (永漢)
 • 190-193 : Chūpíng (初平)
 • 194-195 : Xīngpíng (興平)
 • 196-220 : Jiàn'ān (建安)
 • 220 : Yánkāng (延康)

Voir aussiModifier