Liste des Premiers ministres de la Corée du Sud

page de liste de Wikipédia

Ce tableau présente la liste les Premiers ministres de la République de Corée (국무총리 ou gouk-mou-tchông-li) depuis 1948. Un Premier ministre doit être nommé par le président de la République puis confirmé par l'Assemblée nationale ou Gukhoe.

Liste des Premiers ministres de Corée du SudModifier

I# A# Hangul Hanja Romaja Mandat Jours
Premiers ministres de la Première République
Présidence de Syngman Rhee
1 1 이범석 李範奭 Yi Pom-sok
I Beomseok
1er août
1948

1950
628
신성모 申性模 Shin Song-mo (intérim)
Sin Seongmo

1950

1950
216
2 2 장면 張勉 Chang Myon (John M. Chang)
Jang Myeon

1950

1952
518
허정 許政 Ho Chong (intérim)
Heo Jeong

1951

1952
155
이윤영 李允荣 Yi Yun-yong (intérim)
I Yunyeong

1952

1952
27
3 3 장택상 張澤相 Chang Taek-sang
Jang Taegsang

1952

1952
153
백두진 白斗鎮 Paik Too-chin (intérim)
Baek Dujin

1952

1953
200
4 4 백두진 白斗鎮 Paik Too-chin
Baek Dujin

1953

1954
419
5 5 변영태 卞荣泰 Pyon Yong-tae
Byeon Yeongtae

1954

1954
164
백한성 白漢成 Paek Han-song (intérim)
Baek Hanseong

1954

1954
0
fonction abolie ( - )
Premiers ministres de la Seconde République
fonction rétablie
Présidence de Yun Po-sun
허정 許政 Ho Chong (intérim)
Heo Jeong

1960

1960
49
6 6 허정 許政 Ho Chong
Heo Jeong

1960

1960
64
7 장면 張勉 Chang Myon (John M. Chang) (2e fois)
Jang Myeon

1960

1961
273
fonction abolie ( - )
Ministres chefs de Cabinet (Administration militaire de la Seconde République)
fonction rétablie
Présidence de Yun Po-sun (de jure) & de Park Chung-hee (de facto)
장도영 張都暎 Jang Do-young
Jang Doyeong

1961

1961
43
송요찬 宋堯讚 Song Yo-chan
Song Yochan

1961

1962
348
박정희 朴正熙 Park Chung-hee
Bak Jeonghui

1962

1962
24
김현철 金顯哲 Kim Hyun-chul
Gim Hyeoncheol

1962

1963
525
Premiers ministres de la Troisième République
Présidence de Park Chung-hee
7 8 최두선 崔斗善 Choi Tu-son
Choe Duseon

1963

1964
145
8 9 정일권 丁一权 Chung Il-kwon
Jeong Ilgweon

1964

1970
2415
10 백두진 白斗鎮 Paik Too-chin (2e fois)
Baek Dujin

1970

1971
166
9 11 김종필 金鍾泌 Kim Jong-pil
Gim Jongpil

1971

1975
1659
Premiers ministres de la Quatrième République
Présidence de Park Chung-hee
최규하 崔圭夏 Choi Kyu-hah (intérim)
Choe Gyuha

1975

1976
85
10 12 최규하 崔圭夏 Choi Kyu-hah
Choe Gyuha

1976

1979
1363
Présidence de Choi Kyu-hah
11 13 신현확 申铉确 Shin Hyun-hwak
Sin Hyeonhwak

1979

1980
168
Présidence de Chun Doo-hwan
박충훈 朴忠勋 Pak Choong-hoon (intérim)
Bak Chunghun

1980

1980
103
남덕우 南德祐 Nam Duck-woo (intérim)
Nam Deogu

1980

1980
20
12 14 남덕우 南德祐 Nam Duck-woo
Nam Deogu

1980

1982
469
Premiers ministres de la Cinquième République
Présidence de Chun Doo-hwan
유창순 劉彰順 Yoo Chang-soon (intérim)
Yu Changsun

1982

1982
19
13 15 유창순 劉彰順 Yoo Chang-soon
Yu Changsun

1982

1982
152
김상협 金相浹 Kim Sang-hyup (intérim)
Gim Sanghyeob

1982

1982
88
14 16 김상협 金相浹 Kim Sang-hyup
Gim Sanghyeob

1982

1983
389
진의종 陳懿鍾 Chin Iee-chong (intérim)
Jin Uijong

1983

1983
3
15 17 진의종 陳懿鍾 Chin Iee-chong
Jin Uijong

1983

1984
397
신병현 申秉鉉 Sin Byeong-hyeon (intérim)
Sin Byeonghyeon

1984

1985
93
노신영 盧信永 Lho Shin-yong (intérim)
No Sinyeong

1985

1985
87
16 18 노신영 盧信永 Lho Shin-yong
No Sinyeong

1985

1987
740
이한기 李漢基 Lee Han-key (intérim)
I Hangi

1987

1987
49
김정렬 金貞烈 Kim Chung-yul (intérim)
Gim Jeongryeol

1987

1987
24
17 19 김정렬 金貞烈 Kim Chung-yul
Gim Jeongryeol

1987

1988
202
Premiers ministres de la Sixième République
Présidence de Roh Tae-woo
이현재 李賢宰 Lee Hyun-jae (intérim)
I Hyeonjae

1988

1988
6
18 20 이현재 李賢宰 Lee Hyun-jae
I Hyeonjae

1988

1988
278
강영훈 姜英勛 Kang Young-hoon
Gang Yeonghun

1988

1988
11
19 21 강영훈 姜英勛 Kang Young-hoon
Gang Yeonghun

1988

1990
741
노재봉 盧在鳳 Ro Jai-bong (intérim)
No Jaebong

1990

1991
26
20 22 노재봉 盧在鳳 Ro Jai-bong
No Jaebong

1991

1991
122
정원식 鄭元植 Chung Won-shik (intérim)
Jeong Weonsik

1991

1991
44
21 23 정원식 鄭元植 Chung Won-shik
Jeong Weonsik

1991

1992
459
22 24 현승종 玄勝鍾 Hyun Soong-jong
Hyeon Seungjong

1992

1993
140
Présidence de Kim Young-sam
23 25 황인성 黃寅性 Hwang In-sung
Hwang Inseong

1993

1993
295
24 26 이회창 李會昌 Lee Hoi-chang
I Hoechang

1993

1994
126
25 27 이영덕 李榮徳 Lee Yung-dug
I Yeongdeog

1994

1994
239
26 28 이홍구 李洪九 Lee Hong-koo
I Honggu

1994

1995
366
27 29 이수성 李壽成 Lee Soo-sung
I Suseong

1995

1997
442
28 30 고건 高建 Goh Kun
Go Geon

1997

1998
364
Présidence de Kim Dae-jung
김종필 金鍾泌 Kim Jong-pil (intérim)
Gim Jongpil

1998

1998
167
31 김종필 金鍾泌 Kim Jong-pil (2e fois)
Gim Jongpil

1998

2000
514
29 32 박태준 朴泰俊 Park Tae-joon
Bak Taejun

2000

2000
127
이현재 李賢宰 Lee Hun-jai (intérim)
I Hyeonjae

2000

2000
3
이한동 李漢東 Lee Han-dong (intérim)
I Handong

2000

2000
38
30 33 이한동 李漢東 Lee Han-dong
I Handong

2000

2002
742
장상 張裳 Chang Sang (intérim)
Jang Sang

2002

2002
20
전윤철 田允喆 Jeon Yun-churl (intérim)
Jeon Yuncheol

2002

2002
9
장대환 張大煥 Chang Dae-whan (intérim)
Jang Daehwan

2002

2002
32
김석수 金碩洙 Kim Suk-soo (intérim)
Gim Seogsu

2002

2002
25
31 34 김석수 金碩洙 Kim Suk-soo
Gim Seogsu

2002

2003
144
Présidence de Roh Moo-hyun
35 고건 高建 Goh Kun (2e fois)
Go Geon

2003

2004
423
이현재 李賢宰 Lee Hun-jai (intérim)
I Hyeonjae

2004

2004
67
32 36 이해찬 李海瓚 Lee Hea-chan
I Haechan

2004

2006
622
한덕수 韓德洙 Han Duck-soo (intérim)
Han Deogsu

2006

2006
36
33 37 한명숙 韓明淑 Han Myeong-sook
Han Myeongsug

2006
mars
2007
322
권오규 權五奎 Kwon O-kyu (intérim)
Gweon Ogyu

2007
avril
2007
26
34 38 한덕수 韓德洙 Han Duck-soo
Han Deogsu

2007

2008
333
Présidence de Lee Myung-bak
35 39 한승수 韓昇洙 Han Seung-soo
Han Seungsu

2008

2009
577
36 40 정운찬 鄭雲燦 Chung Un-chan
Jeong Unchan

2009

2010
317
윤증현 尹増鉉 Yoon Jeung-hyun (intérim)
Yun Jeunghyeon

2010
1er octobre
2010
51
37 41 김황식 金滉植 Kim Hwang-sik
Gim Hwangsik
1er octobre
2010

2013
879
Présidence de Park Geun-hye
38 42 정홍원 鄭烘原 Chung Hong-won
Jeong Hongwon

2013

2015
720
39 43 이완구 李完九 Lee Wan-koo
2015

2015
122
40 44 황교안 黃敎安 Hwang Kyo-ahn[1]
2015

2017
693
Présidence de Moon Jae-in
유일호 柳一鎬 Yoo Il-ho (intérim)
2017

2017
20
41 45 이낙연 李洛淵 Lee Nak-yon
2017

2020
958
42 46 정세균 丁世均 Chung Sye-kyun
2020
en fonction 418

Dans la fictionModifier

Notes et référencesModifier